Stichting Dental Network Charity

Dental Network is een maatschappelijk verantwoord bedrijf. Dit laten we dan ook graag zien! Stichting Dental Network Charity zet zich in voor mensen die hulpbehoevend zijn. Denk hierbij aan gratis tandheelkundige behandelingen aan mensen die niet de financiële middelen hebben of het uitdelen van voedselpakketten in de koude wintermaanden. Al deze initiatieven zijn in het leven geroepen om iets te betekenen voor de maatschappij. Dental Network staat bekend om haar transparante werkwijze. Onderstaand leest u alle informatie over Stichting Dental Network Charity.

Algemene informatie

Rechtsvorm:                                      Stichting

Statutaire naam:                              Stichting Dental Network Charity

URL:                                                      www.dentalnetwork.nl/charity/

Statutaire zetel:                               Capelle aan den IJssel

KvK nr.                                                 84001569

RSIN:                                                    863060997

IBAN:                                                  ING: NL63INGB0674961552 , Triodos: NL52TRIO0320387968

Activiteiten:                                       Goede doelen

Doelstellingen:                                 Stichting Dental Network Charity stelt zich ten doel:

 • het verbeteren van het welzijn van personen die in een hulpbehoevende situatie verkeren;
 • al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt,

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • het verwerven van gelden in het kader van de doelstelling;
 • het bieden financiële steun en/of het verstrekken van goederen aan of ten behoeve van de doelgroepen;
 • alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Organisatie

Aantal bestuursleden:                   3

Is er een dagelijks bestuur:          ja

Is er een persoon in dienst:         nee

Is er een Raad van
Commissarissen/Toezicht:          nee

Bestuursleden:

Naam:                                  Functie:                               Beloning:

Razek Sharif                           Voorzitter                               Geen

Marit Wagterveld                  Secretaris                               Geen

John Riper                              Penningmeester                  Geen

Contact/informatie

E-mail:                                                 charity@dentalnetwork.nl

Financieel

Volgt

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan:              Zie onderstaand

Doelgroep:                                        Armen

Werelddeel:                                      Nederland/ontwikkelingslanden

Grootte/omzet:                                N.n.b.

Hoofdlijnen beleidsplan
Stichting Dental Network Charity
(2021-2023)

Stichting Dental Network Charity stelt zich ten doel:

 • het verbeteren van het welzijn van personen die in een hulpbehoevende situatie verkeren, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden;
 • het ondersteunen van ontwikkelingswerk;
 • al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • het verwerven van gelden in het kader van de doelstelling;
 • het bieden financiële steun en/of het verstrekken van goederen aan of ten behoeve van de doelgroepen;
 • alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Visie en missie

Nederland is een welvarend land. Toch is armoede er nooit weggeweest. Armoede in Nederland uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. Er is veel ‘stille’ armoede. Vaak is het niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen en dat kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. En als deze problemen in een rijk land als Nederland al zoveel voorkomen, hoe schrijnend zal het dan in ontwikkelingslanden wel niet zijn? Daarom sluit Stichting Dental Network Charity in aanmerking komende bestemmingen in het buitenland nadrukkelijk niet uit.

De initiatiefnemers van Stichting Dental Network Charity realiseren zich natuurlijk, dat zij het armoedeprobleem niet kunnen oplossen. Wel denkt zij op kleinere schaal de ergste nood van gezinnen te kunnen lenigen, het welzijn van kwetsbare groepen te verbeteren. De omvang van de te bieden steun hangt uiteraard af van de hoeveelheid fondsen die verworven kunnen worden van de ‘sterkere schouders’.

Geen winstoogmerk

Stichting Dental Network Charity heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook vermeld in de statuten van de Stichting.

De manier waarop Stichting Dental Network Charity haar gelden verwerft

Stichting Dental Network Charity ontvangt haar inkomsten door middel van

 1. subsidies, giften en donaties;
 2. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 3. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Beheer en besteding van het vermogen

 • Stichting Dental Network Charity is als ANBI verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen er (per bestuurslid) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
 • De bestuursleden van Stichting Dental Network Charity zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen geen beloning.
 • Het bestuur van Stichting Dental Network Charity is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. Verantwoording wordt afgelegd middels een balans en resultatenrekening.
 • De inkomsten van Stichting Dental Network Charity, zijnde het saldo van baten en lasten, komen geheel ten goede aan de doelstelling.
 • Aan het einde van het boekjaar (= kalenderjaar) sluit de penningmeester de boeken af en maakt daaruit een balans en een staat van baten en lasten over het verstreken boekjaar. Deze stukken worden door het bestuur, in een vergadering te houden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld. Na goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd.
 • In een vergadering vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een begroting vast van de baten en lasten van het komende boekjaar.

Bestemming liquidatiesaldo

In het geval van ontbinding van Stichting Dental Network Charity zal het bestuur een eventueel batig saldo zodanig bestemmen, dat dit wordt uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel als dat van de Stichting.

 Communicatie

Stichting Dental Network Charity zal jaarlijks verslag doen van de algemene en financiële stand van zaken. Daarmee wordt voldaan aan de geldende normen voor transparantie en maatschappelijke verantwoording. Hieronder kunt u ons jaarverslag bekijken:

Financieel verslag 2022